POLYFON-konferansen

Musikkterapi gjennom livet: fra forebygging til recovery

Tirsdag 21. november 2017 i Auditoriet Egget i Studentsenteret i Bergen.

Konferansen fokuserer på relasjon, medvirkning, samvalg og brukerstyring, og består av to deler.

Første del blir plenumsforedrag knytta til konferansetemaet:

 • Dag Øystein Nordanger: Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere traumeforståelse?
 • Lars Lien: «Recovery – keiserens nye klær?».
 • Jan Olav Johannessen: «Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. Musikk i ørene?»
 • Hanne Mette Ridder: «Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme personsentrert omsorg»
 • Anne Blindheim: «Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery»

For nærmere presentasjon av foredragsholderne, se nedenfor.

Andre del av konferansen vil bestå av parallellsesjoner ut fra innsendte bidrag. Parallellsesjonene vil organiseres etter fagfelt, for eksempel: 1) barn og unges oppvekst 2) psykisk helse voksne 3) rusomsorg 4) eldrehelse, og 5) palliativ omsorg.

Vi inviterer dere til å sende inn forslag til bidrag til konferansens parallellsesjoner. Har du et forskingsprosjekt eller interessante praksiserfaringer å dele i et foredrag/paper? Har du forslag til musikkinnslag, en utstilling, en workshop eller en rundebordsdiskusjon? Om du er bruker eller forsker, musikkterapeut, sykepleier, psykolog, lege eller student… om du jobber med barn, ungdom, voksne eller eldre… vi ønsker et mangfold av bidrag!

Forslag til bidrag (abstracts) må sendes innen 1. september 2017 til liv.qvale@uib.no

For mer detaljerte retningslinjer, se nedenfor.

Priser

 • For brukere og bidragsytere: deltakelse er gratis og inkluderer lunsj.
 • For fagpersoner og ledere fra instanser som er med i POLYFON kunnskapsklynge: kr. 500,- , inklusivt lunsj.
 • For andre konferansedeltakere: kr. 1000,- , inklusivt lunsj.

Man må selv dekke reise, opphold og evt. øvrige kostnader.

Programkomiteen

 • Eva Karin Løvaas (Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene)
 • Synnøve Iden (Bjørgvin DPS, Helse Bergen)
 • Anne Turid Nygaard (Etat for psykisk helse og rustenester, Bergen kommune)
 • Solgunn Knardal (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus)
 • Randi Luise Møgster (Kronstad DPS, Helse Bergen)
 • Viggo Krüger (Aleris Ungplan/ Griegakademiet, UiB)
 • Bjarte Johansen (brukarrepresentant MOT82)
 • Brynjulf Stige (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research
 • Liv Gunnhild Qvale (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research)

 

Retningslinjer for forslag til bidrag

Presentasjon av forskingsprosjekt

En presentasjon av forskingsprosjekt er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Abstract kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 1. Tittel på foredrag
 2. Foredragsholder og kontaktinformasjon
 3. Problemstilling
 4. Metodisk tilnærming
 5. Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn
 6. Evt. forankring mot konferansetema
 7. 2-3 Litteraturreferanser

Presentasjon av praksiserfaringer, inklusivt brukererfaringer

En presentasjon av praksiserfaringer er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Abstract kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 1.   Tittel på foredrag
 2. Foredragsholder og kontaktinformasjon
 3. Fokus
 4. Tilnærming
 5. Kort presentasjon av hvilke erfaringer som vil bli vektlagt
 6. Evt. forankring mot konferansetema
 7. 2-3 Litteraturreferanser, dersom relevant

Posters eller utstillinger

Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag (abstracts).

For posters gjelder retningslinjene for presentasjon av forskingsfunn eller praksiserfaringer (se over). Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til vegg med festepasta.

For utstilling: Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er begrenset til 50 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Abstract kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 1. Tittel på workshop eller tema for diskusjon
 2. Workshopholdere eller paneldeltakere, samt kontaktinformasjon
 3. Fokus
 4. Tilnærming
 5. Kort presentasjon av hva som vil bli vektlagt
 6. Evt. forankring mot konferansetema
 7. 2-3 Litteraturreferanser, dersom relevant

Forslag til musikkinnslag

 1. Beskriv bidraget
 2. Navn på personen(e) som bidrar
 3. Kontaktperson, kontaktinformasjon
 4. Oppgi plassbehov og evt. utstyrsbehov
 5. For musikkinnslag: oppgi varighet

Alle forslag til bidrag sendes på e-post til liv.qvale@uib.no.

Frist for innsending er 1. september 2017, men send gjerne inn før sommeren!

 

Plenumsforedrag

Jan Olav Johannessen, MD. PhD,

jan_johannessen-png

MD, PhD. Forskningssjef ved Klinikk psykisk helsevern, Stavanger universitetssjukehus, og professor i psykiatri ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Initiativtaker til prosjektet TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser). Har ledet arbeidet med de Norske nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Fagansvarlig for Helsedirektoratet sin arbeidsgruppe for pakkeforløp for psykoselidelser. Tidligere leder i Norsk psykiatrisk forening. Styreleder i International society for psychosocial approaches to psychosis (ISPS).

Tittel på foredrag:
Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. Musikk i ørene?

Sammendrag:
Norske nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av psykoselidelser ble lansert våren 2013. retningslinjene vektlegger brukermedvirkning, og understreker betydningen av psykososiale behandlingstilnærminger ved psykoselidelser. Retningslinjene er bygget på en dimensjonell forståelse av hva psykiske lidelser er, og anbefaler behandling tilpasset den fase den enkelte pasient befinner seg i. de viktigste ikke-farmakologiske behandlingsanbefalinger er: miljøterapi, familiearbeid, individuell psykoterapi, musikkterapi, tilpasset arbeid/studietilbud, fokus på fysisk helsetilstand m.m.

 

Lars Lien, lege med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri.

lars_lien

Dr grad fra 2003 om psykisk helse blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og er professor II ved Høgskolen i Innlandet i Folkehelse.

Tittel på foredrag:
Recovery – keiserens nye klær?

Sammendrag:
Alle snakker om recovery og at de arbeider recovery-orientert. I innlegget vil jeg si noe om hva recovery betyr og noe om den evidens vi har for at det virker i praksis. Innlegget vill forsøke å beskrive den virksomme komponenten i recovery og hva som skiller recovery fra en mer tradisjonell medisinsk modell. Jeg vil vise hvordan vi kan måle at vi arbeider recovery-orientert og vise verktøy som gjør at praksis endres i en recovery-orientert retning.

 

Hanne Mette Ridder, professor

hanne_mette_ridder_portrait

Leder av Forskerprogrammet i Musikkterapi, Aalborg Universitet. Har arbeidet som musikkterapeut i gerontopsykiatrien og siden spesialisert sin forskning på musikk og demens. Hun har samarbeidet tett med Nettverket Musikkterapi og Eldre og er medredaktør av boken Musikkterapi og Eldrehelse. Formann for European Music Therapy Confederation (2011-2016) og pt leder av prosjektet Person Attuned Musical Interaction (PAMI) (2015-2019).

Tittel på foredrag:
Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme personsentrert omsorg

Sammendrag:
Musikk kan skape gjenkjennelse og kan berolige og skape nærvær. Musikk kan gi en opplevelse av samhørighet og således dekke helt grunnleggende psykososiale behov. Musikkterapeuter har kompetanse til å anvende de mange mulighetene som finnes i bruken av musikk til mennesker med demens. Denne kunnskapen er viktig å overføre til hverdagspraksis så pårørende og fagpersoner kan øke trivsel og minske uro og maktbruk. I et forskningsprosjekt ved Aalborg Universitet undersøkes hvordan personavstemt musikalsk interaksjon anvendes i demensomsorgen. Her er ikke fokuset på hvilken musikk som er ”riktig”, men hvordan omsorgsgivere kan øve opp egne musiske kompetanser og bruke dem i samværet.

 

Dag Øystein Nordanger

Dag Nordanger

Dag Nordanger er psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved Høyskolen på Vestlandet. Han har lenge vært engasjert i traumefeltet som kliniker, forsker og som tidligere leder ved RVTS vest. De senere årene har hans hovedfokus vært fagutvikling knyttet til utviklingstraumer, og han gav ut en bok om dette temaet i 2017. Han var også nesteleder i Regjeringens barnevoldsutvalg, og er koordinator for CACTUS, et nasjonalt kompetansenettverk om utviklingstraumer.

Tittel på foredrag:
Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere traumeforståelse?

Sammendrag:
Regulering har blitt et nøkkelbegrep i forståelsen av konsekvenser av store stressbelastninger i oppveksten, deriblant vold og overgrep. Barn og unge som har blitt utsatt for slike krenkelser får ofte problemer med å regulere seg selv og sine affekter. I foredraget vil Nordanger presentere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk teori og forskning som ligger under en slik forståelse. Ut fra dette perspektivet kan det utledes noen prinsipper for hva som skal til for å fremme en god utvikling hos barn og unge med slike erfaringer, og Nordanger vil i foredraget diskutere i hvilken grad musikkterapi kan være forenlig med disse prinsippene.

 

Anne Blindheim

Anne BlindheimBlindheim har levd 20 år med psykoseproblematikk. Hun fullførte mastergraden i kunsthistorie ved UiB i våren 2015 og har siden september 2016 jobbet som erfaringskonsulent innad i prosjekt for medikamentfrie behandlingsforløp ved psykose.

Tittel på foredrag:
«Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery»

Sammendrag:
Veien ut av sykdom er ofte kronglete. Min egen vei skulle forlange både håp, frustrasjoner, feilgrep og satsing på at jeg skulle klare det umulige. Egentlig ganske likt mange andres liv. – Bare med psykoser.